ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ САЙТ БАКИНСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ГУМАНИТАРНОГО ФОРУМА
OFFICIAL WEBSITE OF THE BAKU INTERNATIONAL HUMANITARIAN FORUM
BAKI BEYNƏLXALQ HUMANİTAR FORUMUNUN RƏSMİ İNTERNET SAYTI

Dəyirmi masalar

I. Multikulturalizmin müqayisəli tədqiqləri: nəzəriyyədən humanist təcrübəyə doğru. Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin təqdimatı

«А» bölməsi:

 • Multikulturalizm fəlsəfəsi və müxtəlif ölkələrdə müqayisəli tədqiqatların spesifikası
 • Milli kimlik konsepsiyalarının siyasi-hüquqi aspektləri və liberalizmlə kommunitarizmin sintezi şəraitində mədəni müxtəliflik təcrübəsi
 • Multikulturalizm müxtəlif mədəni təcrübələrin tolerant birgəyaşayışı siyasəti kimi

«B» bölməsi

 • Plüralist mədəni paradiqma humanist multikulturalizmin mahiyyəti kimi
 • Böyük ədəbi və mədəni abidələrin müqayisəli tədqiqi tətbiqi multikulturalizmin formalaşmasının əsası kimi
 • Sivilizasiyaların qovuşuğunda müqayisəli kulturoloji tədqiqatların ümumi və xüsusi cəhətləri («Nibelunqlar haqqında nəğmə» və «Kitabi-Dədə Qorqut»)

          

II. Rəqəmsal dövrdə medianın transformasiyası: inkişafın yeni meylləri

 • Mədəniyyətlərarası və sivilizasiyalararası dialoqun həyata keçirilməsi şəraitində XXI əsr jurnalistikasının problemləri
 • Sosial media bumu: informasiya cəmiyyətlərində jurnalistikanın inkişafının yeni modeli
 • Qloballaşma şəraitində müasir elmin humanitar problemlərinin işıqlandırılmasında medianın yeri və rolu

          

III. İnnovativ inkişafda fənlərarası inteqrasiyanın rolu

 • Fənlərarası inteqrasiya və fundamental və təbiət elmləri sahəsində innovasiyalar
 • Fənlərarası inteqrasiya humanitar və sosial elmlər sahəsində innovasiyaların tətbiqi vasitəsi kimi
 • Təhsil mühitində fənlərarası inteqrasiyanın metodoloji problemləri

          

IV.  Davamlı inkişaf və ekoloji sivilizasiya  

 • Ekoloji sivilizasiyaya transformasiya məqsədilə davamlı inkişafın səmərəli idarə edilməsi
 • Davamlı inkişaf naminə insan potensialının formalaşdırılması
 • Davamlı inkişaf konsepsiyasının reallaşdırılmasında vətəndaş cəmiyyətinin və
  kütləvi informasiya vasitələrinin rolu

          

V. Qloballaşmanın çağırışları: ənənə və transformasiya arasında  

 • Orientalizm və “postorientalizm”: elmi tədqiqatların yeni problematikası
 • Şərq – Qərb dialoqu: qloballaşma şəraitində Şərqin mənəvi-mədəni həyatının transformasiyaları və yeni paradiqmalar
 • Yeni sosio-mədəni meyllər və postsovet məkanında identiklik axtarışı

          

VI.  Molekulyar biologiya və biotexnologiya XXI əsrdə: nəzəriyyə, təcrübə, perspektivlər

 • Müasir mərhələdə molekulyar biologiyanın nəzəri və tətbiqi aspektləri
 • Biotexnologiyada innovasiyaların reallaşdırılmasının etik və metodoloji problemləri
 • Müasir təbabətdə kök hüceyrələrinin tətbiqi probleminin müxtəlif aspektləri

          

VII. Texnologiyaların konvergensiyası və gələcəyin konturları: XXI əsrin
əsas çağırışları
 

 • Nüvə texnologiyaları və istilik-nüvə energetikası
 • Transqressiyanın azaldılması üçün nüvə və bərpa olunan enerjilərinin konvergensiyası
 • Radiasiya, nano və bionanotexnologiyaların konvergensiyası

          

VIII. Humanizm postmodern dövrün başlıca dəyəri kimi

 • Prioritetlərin dəyişməsi: yeni universalizmin formalaşması və tolerantlığın mühüm mənəvi dəyər kimi irəli sürülməsi
 • Postmodern dövrü mənəviyyatının normativ-dəyər strukturu və ümumbəşəri dəyərlər
 • Azərbaycanın mədəni siyasəti cəmiyyətin bütövlüyünün təminatçısı kimi

          

Информация для участников

İştİrakçIlar üçün məlumat

Information for participants

Всю подробную информацию о предстоящем Бакинском международном гуманитарном Форуме, который состоится 2-3 октября 2014 года, вы можете найти в данном разделе:

You can find all detailed information about forthcoming Baku International Humanitarian Forum, which will be held on October 2-3, 2014, in the section below:

2-3 oktyabr 2014-cü ildə keçiriləcək Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu haqqında ətraflı məlumatı Siz bu bölmədə əldə edə bilərsiniz:

Регистрация на форуме

Registration

Qeydİyyat

Для участия в работе Бакинского международного гуманитарного Форума необходимо обязательно пройти процедуру онлайн регистрации в указанном ниже разделе.

Внимание! Не забудьте указать в регистрационной форме номер персонального пригласительного письма.

Информация о получении виз
Участники, приглашённые на Форум, в случае необходимости оформления визы для посещения Азербайджана, могут получить её, обратившись в Посольства и Консульства Азербайджанской Республики.

Боллее подробную информацию о визовом режиме вы можете получить на сайте Министерства Иностранных Дел Азербайджанской Республики

For participation in the work of the Baku International Humanitarian Forum you are required to go through online registration procedure in the below section.

Note! Do not forget to indicate in the registration form the number of your personal invitation letter.

Visa information
Participants invited to the Baku International Humanitarian Forum, in case they need a visa to visit Azerbaijan, can apply for visa at the Embassies and Consulates of the Republic of Azerbaijan.

For more information visit the official web site of the Ministry of Foreign Affairsof the Republic of Azerbaijan.

Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunun işində iştrak etmək üçün qeydiyyat prosedurasından keçməlisniz.

Vizanın alınmasına dair məlumat
Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumuna dəvət olunmuş iştirakçılar Azərbaycana səfər etmək üçün viza rəsmiləşdirməsindən ehtiyac duyurlarsa, Azərbaycan Respublikasının Səfirlikləri və Konsulluqlarına müraciət edib əldə edə bilərlər.

Əlavə məlumatı Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsindən əldə etmək olar.

Туры по регионам Азербайджана

Tours to the regions of Azerbaijan

Azərbaycan regİonlarI üzrə turlar

Для участников Бакинского международного гуманитарного Форума c 4 по 5 октября 2014 года будут организованы туры по следующим регионам Азербайджана:

Tours to the following regions of Azerbaijan will be organized for the participants of the Baku International Humanitarian Forum 4-5, october 2014:

2014-cü il oktyabrın 4-5 -də Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunun iştirakçıları üçün Azərbaycanının aşağıda qeyd olunan regionları üzrə səfərlər təşkil olunacaqdır:

Контакты

Contacts

ƏLAQƏ

Азербайджанская Республика, г. Баку
Организационный Комитет
Бакинского Международного Гуманитарного Форума

тел .: +(99412) 492 89 50; 492 95 58
факс:+(99412) 437 19 23
э-почта: [email protected]Republic of Azerbaijan, Baku
Organizing Committee of the Baku International Humanitarian Forum

tel.: +(99412) 492 89 50; 492 95 58
fax: +(99412) 437 19 23
e-mail: [email protected]


Azərbaycan Respublikası, Bakı ş.
Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunun Təşkilat Komitəsi

tel. : +(99412) 492 89 50; 492 95 58
faks:+(99412) 437 19 23
e-ünvan: [email protected]Прогноз погоды

Hava proqnozu

Weather forecast